Gallery

ZOO Plzeň - Part 6

ZOO Plzeň Bearded emperor tamarin Saguinus imperator subgrisescens ZOO Plzeň White-faced saki Pithecia pithecia ZOO Plzeň White-faced saki Pithecia pithecia ZOO Plzeň Saddle-back Tamarin Saguinus fuscicollis
ZOO Plzeň Common marmose Callithrix jacchus ZOO Plzeň Golden-headed lion tamarin Leontopithecus chrysomelas ZOO Plzeň Gray wolf Canis lupus ZOO Plzeň Rothschild's giraffe Giraffa camelopardalis rothschildi
ZOO Plzeň Greater kudu Tragelaphus strepsiceros ZOO Plzeň De Brazza's monkey Cercopithecus neglectus ZOO Plzeň De Brazza's monkey Cercopithecus neglectus ZOO Plzeň Angolan colobus monkey Colobus angolensis palliatus
ZOO Plzeň Angolan colobus monkey Colobus angolensis palliatus ZOO Plzeň Bearded emperor tamarin Saguinus imperator subgrisescens ZOO Plzeň Lion-tailed macaque Macaca silenus ZOO Plzeň Lion-tailed macaque Macaca silenus
ZOO Plzeň Canada lynx Lynx canadensis ZOO Plzeň Eurasian otter Lutra lutra ZOO Plzeň Chilean flamingo Phoenicopterus chilensis ZOO Plzeň Turkey vulture Cathartes aura
ZOO Plzeň Whooper swan Cygnus cygnus ZOO Plzeň Golden poison frog Phyllobates terribilis ZOO Plzeň Baron's green racer Philodryas baroni