Bobři v Plzni

 • [zpět]
 • Část 1 - Po bobřích stopách
 • Část 2 - Na číhané
 • Část 3 - U bobří nory
 • Část 4 - Bobří rodina
 • Část 5 - V údolí "Bobří řeky"
 • Část 6 - Setkání s vydrou
 • Část 7 - Klid před bouří
 • Část 8 - Lidský faktor
 • Část 9 - Bez happy endu
 • Část 8 - Lidský faktor

  Pominu-li nejistotu kolem osudu čtvrtého mladého bobra, dařilo se bobří rodince velice dobře. A když se něčemu daří příliš dobře, zákonitě se musí něco pokazit. V případě bobří rodiny tak vstoupil do hry lidský faktor.

  Zhruba v polovině prosince jsem zpozoroval v chování bobrů velkou změnu. Byli vystrašení, vystresovaní a jakmile jsem na ně v řece posvítil, dávali se na útěk. Proto jsem se 18. prosince 2013 vydal k řece za bílého dne, pokusit se přijít věci na kloub. Již z dálky jsem viděl nad řekou sloup šedomodrého kouře, stoupající k zataženému prosincovému nebi. Zdroj kouře jsem odhalil, jakmile jsem přišel blíže. Na protějším břehu, přímo v místě, kde se nacházela bobří nora, seděli mezi pokácenými vrbami muž se ženou, pálili větve stromů a na ohni si opékali vuřty. Ptal jsem se jich, zda ví, že zde žijí bobři a že kácením pobřežní vegetace ničí jejich životní prostředí. Odpověděli mi, že o tom ví, že ale byli na tuto činnost najati Povodím Vltavy. Další pokřikování na dálku přes řeku nemělo smysl, tihle dva dělali pouze to, za co byli placeni. Pokoušel jsem se udělat alespoň pár dokumentárních fotografií, bohužel se mi porouchal základní objektiv, u kterého přestala fungovat clona, a tak jsem pořídil pouze jednu fotku dvojice u ohniště pomocí teleobjektivu.

  Bobr evropský Castor fiber

  Večer jsem na internetu hledal, na koho se obrátit, aby další kácení zastavil. Při tomto hledání jsem shodou okolností objevil informaci o novém dokumentu, vypracovaném ministerstvy životního prostředí a zemědělství s názvem „Program péče o bobra evropského v České republice“. O tomto dokumentu píši na jiném místě, zde jenom uvedu, že podle zmíněného programu je přítomnost bobrů na našem území žádoucí pouze na několika málo lokalitách, zabírajících jen o něco více než jedno procento rozlohy naší republiky. V Plzeňském kraji jim zůstala vyhrazena jediná lokalita v části Českého lesa. Druhý den jsem nejdříve telefonicky kontaktoval Agenturu ochrany přírody a krajiny, poté Odbor životního prostředí na krajském úřadě v Plzni, až jsem konečně uspěl na Inspekci životního prostředí, Oblastní inspektorát v Plzni, kde jsem přednesl svoji stížnost na postup státního podniku Povodí Vltavy, závod Berounka. Vedoucí oblastního inspektorátu přislíbil, že moji stížnost prověří, ovšem až počátkem ledna, protože většina inspektorů si koncem roku vybírá dovolenou. Podle mne bude sice v lednu už pozdě, kácení pobřežní vegetace už bude dokončeno, ale vždycky je lepší pozdě než vůbec.

  Bobr evropský Castor fiber

  Hned po Vánocích, 27. prosince 2013, jsem se vydal k řece znovu obhlédnout a zdokumentovat aktuální situaci. Na foťák s čipem velkosti APS-C jsem místo porouchaného základního objektivu nasadil setové sklo z kinofilmové zrcadlovky. Nic moc, široké ohnisko jsem musel oželet, ale fotit s tím šlo. Nakonec, před lety jsem si musel vystačit s pevným ohniskem 50 mm. Na rozdíl od předchozí návštěvy svítilo slunce a byl krásný zimní den. Prakticky všechny křoviny a nízké stromky již byly kolem řeky vykáceny, jejich slabší větve spáleny a silnější větve nařezány a naházeny na hromady. Na březích tak zůstaly pouze vzrostlé stromy.

  Bobr evropský Castor fiber

  U řeky mne čekalo jedno velké překvapení. Na vymýceném břehu trůnil bobří hrad, postavený z větví a bláta, přímo učebnicová ukázka bobřího stavitelského umu. Až doteď jsem se domníval, že bobři zde neměli hrad, ale noru, vyhrabanou ve břehu. Místo pro svůj hrad si bobři zvolili přímo geniálně. Byl vybudován v nízkých křovinách vrb, zabraňujících přístupu predátorů i lidí ze břehu a od řeky byl dokonale maskován větvemi vrb, sklánějícími se až k říční hladině, které ho kryly před cizími pohledy i po opadání listů. A nedaleko odtud, prakticky na protějším břehu, rostly topoly osiky, jeden z nejdůležitějších místních zdrojů jejich potravy. Po vykácení pobřežního porostu byl teď bobří hrad pohodlně přístupný a bobry tak mohli ohrožovat nejenom lidé, ale i psi, se kterými sem chodili na procházky. Odstranění nízkých vrb, zejména vrby křehké, také zlikvidovalo velkou část bobřích potravních zdrojů v tomto úseku řeky a uprostřed zimy představovalo pro bobry velkou obtíž.

  Bobr evropský Castor fiber

  Zhruba v půlce ledna jsem obdržel dopisem vyrozumění od inspekce životního prostředí. Vše bylo v nejlepším pořádku - jak také jinak. Zřejmě však došlo k menšímu nedorozumění při mém telefonátu, protože inspektoři prověřovali říční úsek po proudu od v dopise citovaného mostu, kdežto já uváděl úsek od mostu proti proudu, ve kterém se nacházela i bobří nora. Úsek řeky, zmiňovaný v dopise inspekce, jsem prošel až na přelomu února a března. Na rozdíl od inspektorů jsem zde nezaznamenal žádné známky kácení a štěpkování dřevin, ani žádné známky bobří přítomnosti. Sice tu byly skluzy a nory, popsané v dopise, ty však byly na bobry příliš malé a podle mých znalostí a zkušeností byly vytvořeny nutriemi, které se tu vyskytují v množství více než hojném. V souladu s dopisem inspekce zde opravdu byl dostatek příbřežních dřevin, které by mohli bobři využít jako potravu.

  Dopis

  Naopak v úseku od mostu proti proudu, ve kterém bobři žili a kde se nacházela i bobří nora, byly na obou březích řeky všechny dřeviny, vhodné jako bobří potrava, vykáceny. Kácení bylo provedeno až ke hranici okresu Plzeň-město. Dřevní hmota zde nebyla likvidována štěpkováním, zmíněném v dopise, ale pálením. Nerozumím také tomu, proč byly vykáceny nízké pobřežní vrby, jejichž kořeny zpevňovaly říční břehy a bránily tak jeho erozi. Například několik set metrů proti proudu od bobří nory je pravý břeh řeky porostlý pouze rákosím bez dřevin a řeka tu říční břeh neustále podemílá a ten se čas od času sesouvá do řeky. Vše toto mne utvrzuje v domněnce (pro kterou nemám žádné důkazy), že kácení dřevin bylo primárně zaměřeno právě proti bobrům, jejichž přítomnost je zde zřejmě nežádoucí.

  [zpět] [ < ] 1 2 3 4 5 6 7   8   9    [ > ]