[zpět]

12.10.2017. Ne každý dravý pták je dravcem

Dlouhá léta jsme se ve škole učili, že živočichy, živící se jinými živočichy, nazýváme predátory. Predátoři mezi savci se pak nazývají šelmy, kdežto ptačí predátoři jsou pro změnu dravci. Když někdo ve škole při vyučování prohlásil, že lev je největší dravec ve světě zvířat, či káně naší nejrozšířenější šelmou, přivádělo to naši učitelku přírodopisu střídavě do stavu vzteku, lítosti nad marností jejího snažení nám něco vtlouci do našich zabedněných hlav, nebo dokonce na pokraj hysterického záchvatu. Tyto doby jsou dávno minulostí a to co platilo kdysi už dnes neplatí. A může za to věda.

Orel mořský Haliaeetus albicilla

Téměř celá tři století byly živé organismy tříděny podle systému, jehož základy položil v 18. století švédský přírodovědec Carl Linné, porovnáváním jejich vzhledu a stavby těla, odborným termínem podle morfologických znaků. A tak byly všichni draví ptáci, jejichž hlavním poznávacím znamením byl silný, zahnutý zobák a ostré, silné drápy, někdy nazývané pařáty, po dlouhá léta řazeni do řádu dravců, který se dále dělil do pěti čeledí:

Řád
Dravci (Falconiformes)
Čeleď
Sokolovití (Falconidae) Jsou to malí až středně velcí draví ptáci, výborní letci s dlouhými, úzkými křídly. Patří mezi nejrychlejší ptáky a tím i mezi nejrychlejší živočichy vůbec. Mezi sokolovité náleží např. sokol stěhovavý (Falco peregrinus), raroh jižní (Falco biarmicus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), ostříž lesní (Falco subbuteo), atd.

Poštolka obecná Falco tinnunculus Poštolka obecná Falco tinnunculus Ostříž lesní Falco subbuteo Ostříž lesní Falco subbuteo

Jestřábovití (Accipitridae)
Je to nejpočetnější skupina dravých ptáků různých velikostí. Ve srovnání se sokolovitými mají kratší a širší křídla a jsou i pomalejší. Kořist vyhledávají výborným zrakem, supové mají dobře vyvinutý také čich. Mnozí z nich při lovu krouží vysoko na obloze, přičemž využívají díky svým širokým křídlům i stoupavé vzdušné proudy. Mezi jestřábovité patří jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), káně lesní (Buteo buteo), luňák červený (Milvus milvus), moták pochop (Circus aeruginosus), orel skalní (Aquila chrysaetos), orel mořský (Haliaeetus albicilla), sup hnědý (Aegypius monachus), sup africký (Gyps africanus), sup bělohlavý (Gyps fulvus), orlosup bradatý (Gypaetus barbatus), a další.

Krahujec obecný Accipiter nisus Káně lesní Buteo buteo Luňák červený Milvus milvus Orel mořský Haliaeetus albicilla

Orlovcovití (Pandionidae)
Do této čeledi jsou zařazeny pouze dva druhy: orlovec říční (Pandion haliaetus) a orlovec australský (Pandion cristatus)

Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus Orlovec říční Pandion haliaetus

Hadilovovití (Sagittariidae)
Jediným druhem v čeledi je hadilov písař (Sagittarius serpentarius), který žije v Africe na jih od Sahary. Na rozdíl od jiných dravců loví v chůzi.

Kondorovití (Cathartidae)
Kondorovití jsou supy amerického kontinentu; supům jsou také podobní. Patří sem například kondor královský (Sarcoramphus papa), kondor havranovitý (Coragyps atratus), kondor krocanovitý (Cathartes aura), a jiní.

Orlovec říční Pandion haliaetus

Jenže pokroky v genetice, zejména v oboru molekulární biologie, přinesly překvapující výsledky. Rozbor sekvencí genetického kódu DNA, zaváděný do praxe přibližně od roku 2006, přinesl překvapivé výsledky. Ukázal, že čeledě sokolovitých a jestřábovitých si nejsou tak blízce příbuzné, jak se dříve předpokládalo. Naopak sokolovití mají blíže k papouškům, popř. k pěvcům, než k jestřábovitým. Byli proto z řádu dravci vyjmuti a zařazeni do vlastního řádu sokoli a tím se muselo změnit i latinské jménu řádů dravců z Falconiformes (protože Falco je latinsky sokol) na Accipitriformes. Stejně tak byli z řádu dravci přeřazeni do vlastního řádu kondoři.

Včelojed lesní Pernis apivorus Luňák hnědý Milvus migrans Orel mořský Haliaeetus albicilla

V současné době tak vypadá taxonomické rozdělení dravých ptáků takto:

Řád  Čeleď 
Sokoli (Falconiformes Sokolovití (Falconidae
Dravci (Accipitriformes Jestřábovití (Accipitridae
  Orlovcovití (Pandionidae
  Hadilovití (Sagittariidae
Kondoři (Cathartiformes Kondorovití (Cathartidae

 
V přehledu nejsou uvedeny vymřelé čeledi. Nejsou také vyloučeny další změny v budoucnosti, mluví se např. o zrušení čeledi orlovcovitých a zařazení orlovců do čeledi jestřábovití.

[nahoru]

[zpět]